STT Sản phẩm Số công bố Ngày công bố
1 Sữa tươi tiệt trùng có đường hiệu Ever Milk – Ever Milk UHT Fresh Milk Sweetened 001/EVERGROWTH/2019 29/05/2019
2 Sữa tươi tiệt trùng ít đường hiệu Ever Milk – Ever Milk UHT Fresh Milk Less Sugar 002/EVERGROWTH/2019 29/05/2019
3 Sữa tươi tiệt trùng hương Dâu hiệu Ever Milk – Ever Milk UHT Fresh Milk Strawberry 003/EVERGROWTH/2019 29/05/2019
4 Creamer đặc có đường hiệu Ever Creamer – Sweetened Condensed Creamer 001/EVERGROWTH/2020 22/04/2020